Branch Korunní 1295/55, Vinohrady is open ✅

Terms of use

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydané obchodní společností Filip Běla IČ: 04008171, se sídlem: (dále jen „Zhotovitel“), e-mail: info@opravimeiphone.cz, tel. č.: +420 773 251 106 , upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o dílo uzavřené na přední straně tohoto listu (dále jen „Smlouva“) mezi Zhotovitelem a objednatelem opravy (dále jen „Zákazník“). Smlouva mezi Zhotovitelem a Zákazníkem je uzavřena v okamžiku, kdy se Zhotovitel a Zákazník domluví na zakázce. V případě, že si Zákazník vyžádá písemný dokument, vytvoří se tzv. Zakázkový list. V Zakázkovém listu se uvede zejména identifikační údaje Zákazníka, předpokládaná cena opravy, identifikace opravovaného zařízení a datum předání zařízení ze strany Zákazníka Zhotoviteli. Smlouva není písemně uzavírána. Smlouvou se Zhotovitel zavazuje dle § 2586 an. OZ na svůj náklad a nebezpečí pro Zákazníka provést dílo spočívající v opravě zařízení Zákazníka a Zákazník se zavazuje takové dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, a to dle Smlouvy a dle těchto obchodních podmínek.

Pokud Smlouva obsahuje úpravu odlišnou od obchodních podmínek, má úprava ve Smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou v obchodních podmínkách.

Zákazník se předáním zařízení k opravě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat obchodní podmínky a bez námitek k nim přistupuje.

 1. Poskytované služby - Zhotovitel zajišťuje opravy vybraných zařízení společnosti Apple Inc. Opravou je myšlena činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci. Zákazník bere na vědomí, že Zhotovitel neprovádí tzv. záruční servis a že provedením opravy může dojít ke ztrátě záruky na opravovaném zařízení.

 2. Cena opravy - Součástí Smlouvy je dohodnutá cena opravy, vycházející z její předběžné výše odsouhlasené Zákazníkem. Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu opravy tuto předběžnou cenu i vícekrát změnit, a to dojde-li v procesu diagnostiky a/nebo opravy ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Zákazník s právem Zhotovitele na změnu ceny dle předchozí věty uzavřením Smlouvy souhlasí. Přesáhne-li nová cena poslední Zákazníkem schválenou cenu o více než 20%, Zhotovitel si vyžádá nový souhlas se změnou ceny na straně Zákazníka. Neudělí-li Zákazník souhlas se zvýšením ceny dle předchozí věty, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zákazník se zavazuje uhradit Zhotoviteli celou cenu opravy zařízení bezprostředně před jeho vyzvednutím, a to v hotovosti. Odmítne-li Zákazník zaplatit cenu opravy účtovanou dle Smlouvy a obchodních podmínek, je Zhotovitel oprávněn dle § 1395 a násl. OZ využít zadržovací právo a zařízení Zákazníkovi až do zaplacení celé ceny opravy nevydat.

  Je‑li Zákazník v prodlení se zaplacením ceny opravy, je povinen zaplatit Zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody.

 3. Oprava zařízení - Zákazník je povinen odevzdat zařízení k opravě odheslované a nebo hesla před opravou sdělit Zhotoviteli. Zhotovitel neodpovídá za žádná data uložená v opravovaném zařízení předaném Zákazníkem Zhotoviteli. Zákazník uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že v průběhu opravy mohou být data uložená v předmětném zařízení smazána, poškozena či učiněna neupotřebitelnými a/nebo nepoužitelnými, a to zcela nebo částečně. Před předáním zařízení do opravy je proto Zákazník povinen si veškerá data zálohovat. Zákazník bere na vědomí, že díly použité při opravě zařízení se mohou od těch vyměněných při opravě částečně svým zevnějškem lišit (např. odstínem barev) a tato skutečnost tak nezakládá právo na uplatnění vad z opravy věci ani právo od smlouvy odstoupit. Tím však nesmí být omezena funkčnost zařízení. Zákazník bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při opravě k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození vadných dílů a v těchto případech není možné uvést zařízení do stavu před zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů.

  Předběžný termín dokončení je dohodnut dopředu se Zákazníkem při uzavření Smlouvy. Délka opravy však může činit 30 dnů. Pokud se nejedná o opravu na počkání, je Zákazník o provedené opravě informován Zhotovitelem prostřednictvím e-mailu či SMS. Nepožaduje-li Zákazník ve Smlouvě (tj. v podepsaném Zakázkovém listu) vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se Zhotovitel v rámci provádění opravy ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady. Nepodaří-li se Zhotoviteli provést objednanou opravu, nebo odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je‑li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady s tím spojené ve výši 350 Kč.

 4. Následky nevyzvednutí si zařízení z opravy - Zákazník je povinen si vyzvednout zařízení do 14 kalendářních dnů od ukončení jeho opravy. Zákazník souhlasí se zřízením zadržovacího práva Zhotovitele k zařízení za účelem úhrady pohledávek Zhotovitele za Zákazníkem. Neučiní-li tak, je Zákazník povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 20 Kč za kalendářní den odpovídající nákladům na uskladnění. Nevyzvedne-li si Zákazník zařízení ani do 14 dnů poté, co byl o ukončení opravy vyrozuměn, může zařízení Zhotovitel na účet Zákazníka prodat, s čímž Zákazník vyslovuje souhlas. Zhotovitel je oprávněn zařízení prodat způsobem dle svého uvážení, a to včetně přímého prodeje třetí osobě, nicméně za cenu obvyklou v daném místě a čase. Zhotovitel o zamýšleném prodeji zařízení vyrozumí Zákazníka a stanoví mu náhradní lhůtu k vyzvednutí zařízení v délce 1 měsíce, která začne běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byl Zákazník vyrozuměn o zamýšleném prodeji zařízení. Výtěžek z prodeje zařízení vydá na žádost Zákazníka Zhotovitel Zákazníkovi, a to po započtení nákladů spojených s uskladněním zařízení a pohledávek za Zákazníkem, k čemuž Zákazník dává Zhotoviteli výslovný souhlas. Zákazník je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost při vyplacení rozdílu z prodeje, v případě porušení této povinnosti Zákazníka se Zhotovitel nedostává do prodlení s jeho výplatou.

 5. Záruka a výluky - Zhotovitel poskytuje na provedenou opravu zařízení Zákazníka, které bylo Zhotoviteli Zákazníkem předáno za účelem provedení takové úpravy na základě Smlouvy, záruku v délce 24 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí opraveného zařízení Zákazníkem na základě předávacího protokolu podepsaného Zákazníkem a Zhotovitelem, to však za podmínek dle níže uvedených odstavců tohoto článku.

  Zhotovitel odpovídá za funkčnost zařízení po zásahu pouze v rozsahu sjednaném v zakázce nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Zákazník je proto povinen si překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí od Zhotovitele, nejpozději však do 24 hodin po převzetí od Zhotovitele. Na pozdější reklamace závad zařízení, jež nesouvisely s provedenou opravou, bude nahlíženo jako na nezáruční.

  Zhotovitel neodpovídá za skryté vady zařízení, na něž nebyl Zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad zařízení, které existovaly před uzavřením Smlouvy (zejména, nikoliv však výlučně, za praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných prací, a/nebo za závady, k nimž dochází samovolně během provozu zařízení bez vnějších příčin.

  V případě, že zařízení bylo ve větší, než přípustné míře vystaveno tekutinám či oxidaci, Zhotovitel upozorňuje, že jím provedená dílčí oprava nemusí zajistit následnou funkčnost zařízení jako celku, což bere Zákazník uzavřením Smlouvy na vědomí. Zhotovitel dále neodpovídá za jakékoli problémy a/nebo vady vzniklé v důsledku vzájemné nekompatibility mezi hardwarovými komponenty zařízení, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty nainstalovanými v zařízení.

  Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou legislativou. Nárok na reklamaci opravy je povinen Zákazník uplatnit písemnou formou u Zhotovitele. Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku / opravy potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zhotovitel se Zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

  Zhotovitel neodpovídá za škodu, která vznikne na zařízení v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací o příčině vady či v případě, že byl Zákazník Zhotovitelem poučen na nevhodnost jeho pokynu a na svém pokynu i přes upozornění trvá. V těchto případech odpovídá Zákazník za případnou škodu, která Zhotoviteli v důsledku takovýchto nepravdivých sdělení vznikne.

  Je-li Zákazník spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z opravy/vady náhradního dílu zařízení ve lhůtě 24 měsíců, v případě použitého dílu ve lhůtě 12 měsíců, nedohodne-li se Zhotovitel se Zákazníkem jinak.

 6. Ostatní práva a povinnosti stran - Zhotovitel je oprávněn k výkonu své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o dílo. V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 7. Ochrana osobních údajů - Zákazník bere na vědomí, že Zhotovitel za účelem plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, pro účely plnění Smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů zpracovává v nezbytném rozsahu osobní údaje Zákazníka. Za takové lze považovat zejména jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, případně e-mailová adresa. Zákazník souhlasí s využitím těchto osobních údajů Zhotovitel pro účely plnění jejich smluvního vztahu. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že povinen bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele o jejich změně.

  Zákazník se zavazuje poskytnout Zhotovitel své osobní údaje, které Zhotovitel potřebuje pro plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, za účelem plnění Smlouvy či ochranu oprávněných zájmů Zhotovitele. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Smlouvy, za účelem plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, pro účely plnění Smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Zhotovitele prostřednictvím zvláštního dokumentu. Požádá-li Zákazník o informaci i zpracování svých osobních údajů, je Zhotovitel povinen takovou informaci poskytnout, nicméně je oprávněn přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

 8. Závěrečná ustanovení - Smluvní vztah vzniklý na základě Smlouvy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem se řídí českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy budou rozhodovat české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Volbou práva podle předchozího odstavce není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2020.